ανανεώνω

ανανεώνω
(Μ ἀνανεώνω) και ἀνανεῶ (-όω) (Α ἀνανεῶ) (Ν και ανανιώνω, Α ἀνανεοῡμαι, -όομαι)
κάνω κάτι πάλι νέο, τού ξαναδίνω ισχύ, τό επαναλαμβάνω εκ νέου
νεοελλ.
1. κάνω κάτι πάλι καινούργιο, τό παρουσιάζω με βελτιωμένη μορφή, φρεσκάρω
2. αντικαθιστώ κάτι που πάλιωσε με καινούργιο, ανακαινίζω
3. αναδιοργανώνω, αναδιαρθρώνω
4. (για συμβάσεις, γραμμάτια κ.λπ.) παρατείνω τη διάρκεια, την προθεσμία
5. γίνομαι πάλι νέος, ξανανιώνω
αρχ.
ανακαλώ στη μνήμη μου, ξαναζωντανεύω.
[ΕΤΥΜΟΛ. Το αρχ. ἀνανεοῦμαι < ἀνα-* + νεοῦμαι τού νεῶ «ανακαινίζω, αλλάζω». Ο τ. ἀνανεῶ μεταγενέστερος.
ΠΑΡ. ανανέωσις (-η), ανανεωτής μσν.-νεοελλ. ἀνανέωμα].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ανανεώνω — ανανεώνω, ανανέωσα βλ. πίν. 3 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • ανανεώνω — ωσα, ώθηκα, ωμένος 1. ανακαινίζω: Ανανέωσε την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού. 2. επαναλαμβάνω: Ανανέωσε την υπόσχεσή του. 3. παρατείνω: Πήγε να ανανεώσει το γραμμάτιο. 4. παίρνω κάτι καινούριο σε αντικατάσταση παλιού: Πρέπει να ανανεώσω το… …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • προσκαινώ — όω, Α ανανεώνω επί πλέον. [ΕΤΥΜΟΛ. < προσ * + καινῶ «μεταβάλλω, αλλάζω, ανανεώνω»] …   Dictionary of Greek

  • αερίζω — (Α ἀερίζω) (Ν και ἀγερίζω) νεοελλ. Ι. ενεργ. 1. εκθέτω κάτι στον αέρα για αερισμό 2. προκαλώ πνοή αέρα με οποιοδήποτε μέσον κάνοντας κατάλληλες κινήσεις, δροσίζω κάποιον 3. ανανεώνω τον αέρα κλειστού χώρου 4. (απροσ.) αερίζει φυσά ελαφρά,… …   Dictionary of Greek

  • ανάγω — (Α ἀνάγω) 1. οδηγώ προς τα επάνω, υψώνω, ανυψώνω, ανεβάζω 2. λέγω ή υποστηρίζω πού οφείλεται κάτι, τό φέρνω πίσω στην αρχή ή την αιτία τού, αποδίδω, αναφέρω νεοελλ. 1. αναφέρω, αποδίδω χρονικά 2. μεσ. ανήκω χρονικά 3. μετασχηματίζω, μετατρέπω… …   Dictionary of Greek

  • αναδανείζω — δανείζω εκ νέου, ανανεώνω παλαιότερο δάνειο. [ΕΤΥΜΟΛ. < ανα * + δανείζω. ΠΑΡ. αναδανεισμός. Η λ. πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον φιλόλογο και ιστορικό Γεώργιο Κωνσταντινίδη τον Μακεδόνα το 1889] …   Dictionary of Greek

  • αναζωπυρώνω — (Α ἀναζωπυρέω, Μ ἀναζωπυρόω) κάνω κάτι να ξαναγεννηθεί, ανανεώνω, τονώνω ή ξανανάβω, φουντώνω. [ΕΤΥΜΟΛ. Το αρχ. ἀναζωπυρῶ ( έω) < ἀνα * + ζωπυρῶ ( έω). Με μεταπλασμό προήλθε από το ἀναζωπυρέω ενεστ. τ. ἀναζωπυρόω, από όπου το νεώτ. αναζωπυρώνω …   Dictionary of Greek

  • ανακαινίζω — (Α ἀνακαινίζω) μσν. νεοελλ. 1. κάνω και πάλι καινούργιο κάτι που πάλιωσε, ανανεώνω, επισκευάζω 2. (για ναούς) ανοικοδομώ νεοελλ. μεταρρυθμίζω προς το καλύτερο, βελτιώνω αρχ. μσν. κάνω κάτι να αναβιώσει, αναζωπυρώνω, ξαναζωντανεύω. [ΕΤΥΜΟΛ. <… …   Dictionary of Greek

  • ανακαινοποιώ — ( έω) (Α ἀνακαινοποιῶ) ανανεώνω, ανακαινίζω. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἀνα * + καινοποιῶ] …   Dictionary of Greek

  • ανακαινουργώ — ( έω) (Μ ἀνακαινουργῶ) [καινουργῶ] ξανακάνω κάτι καινούργιο, ανανεώνω, ανακαινίζω …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”